مرور برچسب

افراد هوشمند

۱۰ چیزی که افراد باهوش هرگز نمی‌گویند

برخی کلمات و عبارات حتی اگر درست باشند و در جای مناسب خود استفاده شوند؛ شخصیت شما را بد و ضعیف جلوه می‌دهند. این عبارت‌ها را نباید هرگز در محل کار یا در میان جمع‌های رسمی و حتی گاهی اوقات دوستانه و خانوادگی به زبان بیاورید چون دیگر…